Bricks & More

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze verklaring vindt u informatie over hoe we omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens door Bricks & More Finance Solutions. Zo veel als mogelijk verduidelijkt met voorbeelden zodat u het makkelijker kunt begrijpen.

Wat zijn persoonsgevevens en wat verstaan we onder verwerken

Persoonsgegevens

Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk aan uw naam en adres of uw inkomen. Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon zoals een BV of NV. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.

Verwerken

Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Of als we direct of indirect contact met u hebben gehad. Zoals:

• klanten en hun vertegenwoordigers
• iedereen die interesse toont in onze diensten
• iedereen die op een andere manier aan een bedrijf of organisatie verbonden is waar we een zakelijke relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad (bijvoorbeeld medewerkers, bestuurders of (uiteindelijk) belanghebbenden van organisaties)
• toekomstige klanten

Wat verwacht Bricks & More van bedrijven en organisaties?

Geeft uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers, bestuurders of Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO) aan ons door? Dan verwachten we van u dat u hen hierover informeert. Zelf verzamelen we ook gegevens, van medewerkers of bestuurders, dus zonder dat uw bedrijf of organisatie deze aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld doordat we deze uit het Handelsregister opvragen. Deze leggen we ook vast. We verwachten dat u uw medewerkers en bestuurders ook hierover informeert. U kunt dit Privacy Statement aan hen geven. Zodat zij kunnen zien hoe we met hun persoonsgegevens omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dit Privacy Statement gaat over verwerkingen van persoonsgegevens door Bricks & More en de daarbij aangesloten consultants die handelen onder het label Bricks & More.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

– Gegevens over wie u bent.

Bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e- mailadres, gegevens die op uw identiteitsbewijs staan. Deze gegevens gebruiken we voor identificatie, om een overeenkomst op te stellen of om contact met u op te nemen.

– Gegevens over en voor overeenkomsten.

Bijvoorbeeld gegevens over uw financiële situatie, over de financiële producten die u heeft en de gegevens voor uw financiering, zoals loonstroken, IB- aangiftes en de waarde van uw woning.

Deze gegevens gebruiken we om te bekijken welke financieringsmogelijkheden er zijn en welk product het beste bij uw situatie past.

– Burgerservicenummer (BSN).

We gebruiken uw BSN uitsluitend als hierom door een financierende partij wordt gevraagd. Uw BSN gebruiken we niet voor andere doeleinden. Bijzondere persoonsgegevens, zoals strafrechtelijke gegevens en etnische afkomst verwerken wij niet.

– Gegevens die worden gebruikt bij het bezoeken van onze website.

Zoals cookie, IP-adres en gegevens over het apparaat waarmee u onze site bezoekt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verbeteren van onze website.

– Gegevens die we van andere partijen ontvangen

Zoals van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en de gemeente (WOZ-waardeloket). Deze gegevens gebruiken wij voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld om te bekijken welke financieringsmogelijkheden er zijn en welk product het beste bij uw situatie past.

– Gegevens die we delen met andere partijen

Partijen die we inschakelen bij onze dienstverlening zoals financiële gegevens en adviesgegevens.

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?

We ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld wanneer u een contract met ons sluit of gebruik maakt van onze dienstverlening. We kunnen ook gebruik maken van openbare bronnen zoals openbare registers, kranten en het internet. Soms ontvangen we gegevens omdat u toestemming aan een andere partij heeft gegeven om gegevens met ons te delen.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens en met welk doel?

Onze dienstverlening kunnen we alleen goed uitvoeren, als we u goed kennen. Daarvoor hebben we uw persoonsgegevens nodig en moeten we deze ook verwerken. We verwerken uw gegevens voor de volgende doelen.

– Om een relatie en overeenkomst met u te kunnen aangaan
Als u klant wilt worden bij ons, of als u al klant bent en opnieuw een overeenkomst tot dienstverlening met ons wilt afsluiten, of contact met ons opneemt, hebben we uw persoonsgegevens nodig en moeten we deze verwerken. We verwerken uw gegevens, omdat we een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van uw gegevens voor deze doelen. Ook kunnen we de gegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst.

– Om overeenkomsten en opdrachten uit te voeren

Als u klant bij ons bent, zijn we u graag goed van dienst en voeren we de ontvangen opdrachten en gesloten overeenkomsten uit. Dit hebben we immers met u afgesproken. Hiervoor verwerken we persoonsgegevens. We verwerken gegevens omdat dit nodig is om de overeenkomst uit te voeren. Als u sommige gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen we de overeenkomst niet uitvoeren.

– Voor relatiebeheer

We verwerken uw persoonsgegevens voor relatiebeheer en proactieve benadering als wij denken u van dienst te kunnen zijn. Hierbij maken we gebruik van gegevens die we van u hebben, maar ook van gegevens die niet rechtstreeks van u zijn verkregen, zoals openbare registers (denk aan het KvK) en openbare bronnen (denk aan het internet). We verwerken uw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

– Voor de uitvoering van intern management

Als dienstverlener vinden we het belangrijk en is het noodzakelijk dat we een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Daar hoort ook bij dat we weten met wie u samenwerkt. We verwerken uw gegevens omdat we een gerechtvaardigd belang hebben. Ook kan de verwerking van uw gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken.

We kunnen gegevens ook in specifieke situaties langer bewaren dan de door ons vastgestelde bewaartermijn voorschrijft. Bijvoorbeeld als u een klacht heeft ingediend waardoor het nodig is om de onderliggende gegevens langer te bewaren.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Binnen Bricks & More hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Gebruiken we persoonsgegevens ook voor andere doelen?

Willen we gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor we ze gekregen hebben? Dat mogen we wanneer er tussen beide doelen een nauwe samenhang bestaat. Is er onvoldoende verwantschap tussen het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen en het nieuwe doel? Dan vragen we u om toestemming. U kunt die toestemming ook altijd weer intrekken. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Geven we uw persoonsgegevens aan anderen en aan andere landen buiten de EU door?

We geven gegevens door als dat nodig is om de afspraken met u na te komen. Als we uw gegevens zelf doorgeven aan andere partijen buiten de Europese Unie, nemen we extra maatregelen om uw gegevens te beschermen. Niet in alle landen buiten de Europese Unie gelden dezelfde regels om uw gegevens te beschermen zoals dat binnen Europa verplicht is. Gebruiken we derde partijen buiten de EU? En biedt het land waar deze partij zich bevindt volgens de Europese Commissie onvoldoende bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens? Dan geven we alleen persoonsgegevens door als er andere passende waarborgen zijn, zoals door de Europese Commissie goedgekeurde contractuele afspraken of op basis van het ‘Privacy Shield’ (Verenigde Staten).

Welke rechten heeft u bij ons?

– Recht op informatie

Met dit Privacy Statement informeren we u over wat we doen met uw gegevens.
– Recht op inzage en rectificatie
U kunt ons vragen of en welke gegevens we van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen we u inzage geven in de gegevens die we van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).

– Recht op gegevenswissing

U kunt ons soms vragen om gegevens die we van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang gaan boven het belang van Bricks & More om de gegevens te verwerken.

– Recht op beperking

U kunt ons vragen de persoonsgegevens die we van u verwerken te beperken. Dat betekent dat we minder gegevens van u verwerken.
– Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht ons te vragen om gegevens die u in het kader van een contract met ons of met uw toestemming aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde en machineleesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Vraagt u om gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere partij? Dat kan dat alleen als dat technisch mogelijk is.

– Recht van bezwaar tegen verwerking van gegevens

Verwerken we uw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of uw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. We staken de verwerking als uw belang zwaarder weegt dan ons belang. We laten u gemotiveerd weten wat onze beslissing is.

U kunt gebruikmaken van de genoemde rechten door een verzoek bij ons in te dienen. Heeft u een verzoek aan ons gedaan? Dan zullen we dit binnen één maand nadat we het verzoek hebben ontvangen beantwoorden. We kunnen u vragen uw verzoek om inzage verder te preciseren. In zeer specifieke gevallen, kunnen we de termijn waar binnen we reageren verlengen tot maximaal drie maanden. We houden u dan op de hoogte over de voortgang van uw verzoek.

Het kan zijn dat we niet aan uw verzoek tegemoet komen. Bijvoorbeeld omdat dan de rechten van anderen worden geschaad, of omdat dit niet mag van de wet of de politie, het openbaar ministerie of een andere overheidsinstantie. Of omdat we een belangenafweging hebben gemaakt waarbij het belang van de Rabobank of anderen om de gegevens te verwerken voorgaat. Dan laten we u dat ook weten.

Passen we uw gegevens aan? Of wissen we uw gegevens op uw verzoek? Dan laten we dit weten. En daar waar mogelijk informeren we ook de ontvangers van uw gegevens hierover.

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht of over verwerking van persoonsgegevens?

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons kunt u terecht bij:

– Bricks & More
– De Autoriteit Persoonsgegevens

Kunnen we dit Privacy Statement wijzigen?

Ja, ons Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn en deze gegevensverwerkingen voor u van belang zijn. We houden u daar uiteraard van op de hoogte. De meest actuele versie van ons Privacy Statement kunt u steeds terugvinden op www.bricksandmore.net.